שיתוף

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית 1/2021 מתן שירותי ייעוץ, הערכה וליווי לקראת גיבוש תוכנית רב שנתית להשקעה ממשלתית במיזמי מורשת לאומית מוחשית ובלתי מוחשית

משרד ירושלים ומורשת (להלן- המשרד) מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ,  הערכה, ניקוד ודירוג הצעות שהוגשו במסגרת קול קורא להשקעה ממשלתית במיזמי מורשת לקראת גיבוש תוכנית רב שנתית להשקעה ממשלתית במיזמי מורשת מוחשית ובלתי מוחשית לחמש שנים הבאות (2021-2026),הכל כמפורט במסמכי המכרז.

המועד אחרון להגשת הצעות הינו 26.12.2021  עד השעה 13:00. שאר המועדים מפורטים במסמכי המכרז.

 * המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 1. מסירת ההצעות

את ההצעות למכרז זה יש להגיש לתיבת המכרזים שכותרתה "מכרז למתן שרותי ייעוץ למשרד ירושלים ומורשת", אשר תוצב במשרד לשירותי דת, בביתן השמירה בכניסה למשרד ברחוב כנפי נשרים 7, ירושלים, ימים א'-ה' שעות 9:00-14:00.

אין לשלוח הצעות בדואר. הצעה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים של המשרד במועד האחרון להגשת הצעות מכל סיבה שהיא לא תידון כלל, לא תשתתף במכרז ותוחזר למציע.

 1. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות הינה  12 חודשים, עם אופציה אחת להארכה בעד 12 חודשים נוספים.

 1. תנאי סף

לצורך הגשת הצעה למכרז, על המציע לעמוד בתנאי סף  כמפורט להלן ובמסמכי המכרז- לנוסח המלא והמחייב של תנאי הסף יש לעיין במסמכי המכרז כמפורט להלן.

  1. תנאי הסף למציע:
   1. המציע בעל ותק של חמש שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול ותכנון  אדריכלי /אורבני/כלכלי באחד או יותר מהתחומים הבאים: תשתיות פיזיות ו/או תיירות ו/או אתרי מורשת ו/או תרבות ודומיהם.
   2. המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ניהול ותכנון אדריכלי/ אורבני/ כלכלי במסגרת 3 עבודות / פרויקטים לכל הפחות וזאת במהלך 10 השנים האחרונות, כאשר ההיקף הכספי של כל אחת מהעבודות/פרויקטים לא יפחת מ- 500 אלף ₪  (כולל מע"מ).
   3. המציע יגיש התחייבויות חתומות על ידי היועצים המוצעים מטעמו למתן השירותים במכרז, וזאת לעניין אספקת השירותים על ידם, במקרה שהמציע יזכה במכרז, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
  2. תנאי הסף לראש צוות מייעץ:
   1. בעל תואר ראשון לפחות  בתחום האדריכלות ו/או מתחומי מינהל עסקים ו/או יזמות ו/או חדשנות  ממוסד המוכר על ידי המל"ג או בעל תואר שני בתכנון ערים ממוסד המוכר על ידי המל"ג.
   2. בעל ניסיון מוכח באחד או יותר מהתחומים הבאים: אדריכלות, תכנון ערים, ניהול עסקים, יזמות, חדשנות, וזאת, במשך 5 שנים לפחות מתוך- 10 השנים האחרונות.
   3. ניסיון מוכח בניהול צוות פרויקט של לפחות 5 אנשי מקצוע מ- 3 דיסציפלינות שונות במשך 3 שנים לפחות מתוך  10 השנים האחרונות.
  3. תנאי הסף ליועצים
   1. מומחה מתחום ניהול עסקים ו/ או יזמות ו/ או חדשנות (ככל שאינו ראש הצוות)
    1. השכלה- בעל תואר ראשון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול עסקים, יזמות, חדשנות ממוסד מוכר על ידי המל"ג.
    2. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במהלך עשר השנים האחרונות במתן שירותי תכנון ו/או ייעוץ ו/או ליווי עבודה בתחומי  המורשת ו/או התיירות ו/או  מוסדות תרבות.
   2. מומחה מתחום האדריכלות או התכנון (ככל שאינו ראש הצוות)
    1. השכלה- בעל תואר ראשון לפחות  בתחום האדריכלות או בעל תואר שני לפחות בתכנון ערים ממוסד המוכר על ידי המל"ג.
    2. ניסיון מוכח  של 5 שנים לפחות במהלך עשר שנים האחרונות כאדריכל או מתכנן ערים באחד מהתחומים הבאים מורשת, תיירות, מוסדות תרבות ודומיהם.
   3. מומחה מתחום היסטוריה, ארכאולוגיה , שימור
    1. השכלה -בעל תואר שני לפחות בתחום ההיסטוריה או ארכיאולוגיה או שימור ממוסד המוכר על ידי המל"ג.
    2. ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות בליווי פרויקטים תשתיתיים בעלי עבודות שימור או תוכן היסטורי או ארכאולוגי.

 

   1. מומחה בתחום אפיון, פיתוח וניהול מאגרי מידע דיגיטליים, אפיון וניהול ממשקי וחווית משתמש ו/או מומחה בפיתוח ושימוש בכלים דיגיטליים להצגת מידע, למידה והמחשה באופן אינטראקטיבי, דיגיטלי וחוויתי-
    1. השכלה- בעל תעודות מקצועיות רלוונטיות בתחום.
    2.   נסיון מוכח של 3 שנים מתוך עשר שנים האחרונות  באפיון, פיתוח    וניהול מאגרי מידע דיגיטליים וניהול ממשקי וחווית משתמש או בפיתוח ושימוש בכלים דיגיטליים להצגת מידע, למידה והמחשה באופן אינטראקטיבי, דיגיטלי וחוויתי.

 

  1. תנאי סף כללי - המציע וצוות היועצים מטעמו אינם עובדים קבועים או חברי הנהלה באחד מהגופים שהגישו הצעות למיזמי מורשת במסגרת קול קורא למשרד. 
  2. תנאי סף מנהליים -
   1. על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל. ולהגיש אישורים מתאימים על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין. על מגיש ההצעה להיות אישיות משפטית אחת, ומספר גורמים אינם רשאים לחבור יחדיו לשם הגשת הצעה.
   2. ככל שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה- המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשם החברות/ השותפויות לשנים הקודמות לשנת 2021 והוא אינו חברה מפרת חוק ואין לה התראה לפני רישום כאמור.
   3. ככל שהמציע הוא מלכ"ר- עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה שוטפת. 
   4. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
   5. הצהרה על היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
   6. הצהרה בדבר עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

  1. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תנאי הסף המופיעים במסמכי המכרז תוארו לעיל באופן חלקי וכללי בלבד, והם כפופים להוראות המפורטות במסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי, בכתובת המובאת להלן.

 

 1. זכויות המשרד

כמפורט במסמכי המכרז. יובהר כי המשרד רשאי לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש וזאת על פי החלטתו, ולפי שיקול דעתו הבלעדי .

 

 1. פרסום המכרז
 • את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום, באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי, שכתובתו www.mr.gov.il. יודגש כי ככל שקיימת סתירה בין מסמכי המכרז לכתוב במודעה זו, האמור במסמכי המכרז יגבר. אין באמור בהודעה זו כדי למצות או לגרוע או להחליף את דרישות המכרז, הנמצאות במסגרת מסמכי המכרז.
 • תשובות והבהרות המשרד, לרבות הודעות בדבר שינויים במסמכי המכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר המפורטת לעיל. תשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 1. ערבות

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בסך 20,000 ₪ שתהא בתוקף עד ליום 25.3.2022  (90 ימים לאחר היום האחרון להגשת ההצעות), והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

צירף ערבות מכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. הצעה שלא צורפה אליה ערבות מכרז כנדרש בסעיף זה תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

 1. קבלת פרטים נוספים

שאלות  ובקשות להבהרות יש לשלוח בדואר אלקטרוני למרכזת ועדת המכרזים, גב' דורין אמר, בכתובת dorinc@pmo.gov.il עד ליום – 9/12/21   תשפ"ב  בשעה  13:00 באופן הקבוע בפרק א' למסמכי המכרז.