קול קורא לרשויות המקומיות אשר בשטחן הייתה קיימת מעברה וזאת לצורך בדיקת היתכנות להקמת מרכז מורשת המעברות

שיתוף

קול קורא לרשויות המקומיות אשר בשטחן הייתה קיימת מעברה וזאת לצורך בדיקת היתכנות להקמת מרכז מורשת המעברות

1. משרד ירושלים ומורשת מבקש לבדוק היתכנות להקמת מרכז מורשת המעברות ברשויות המקומיות אשר בשטחן הייתה קיימת מעברה (להלן - המיזם), ומזמין רשויות מקומיות (להלן - הפונים), להציע תכניות להשקעה ממשלתית במיזמים אלו במסגרת פעילות האגף.

2. מטרת הליך זה היא לקבל מהפונים מידע מקיף לגבי היתכנות ביצוע המיזם כפי שמפורט בהרחבה כפי שמפורט בהרחבה בקובץ המצורף שאותו ניתן להוריד בהמשך דף זה.

3. בכתובת האמורה קיים פירוט בדבר התכונות הנדרשות במיזם המוצע וכן בדבר התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך הגשת המועמדות.

1. משרד ירושלים ומורשת מבקש לבדוק היתכנות להקמת מרכז מורשת המעברות ברשויות המקומיות אשר בשטחן הייתה קיימת מעברה (להלן - המיזם), ומזמין רשויות מקומיות (להלן - הפונים), להציע תכניות להשקעה ממשלתית במיזמים אלו במסגרת פעילות האגף.

2. מטרת הליך זה היא לקבל מהפונים מידע מקיף לגבי היתכנות ביצוע המיזם כפי שמפורט בהרחבה כפי שמפורט בהרחבה בקובץ המצורף שאותו ניתן להוריד בהמשך דף זה.

3. בכתובת האמורה קיים פירוט בדבר התכונות הנדרשות במיזם המוצע וכן בדבר התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך הגשת המועמדות.

4. במסגרת בחינת החומר שיתקבל, האגף יהא רשאי לפנות אל הפונים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל הבהרות ומידע נוסף, בכתב ובעל פה ככל שיידרש. בין השאר, ישקול האגף להזמין את הפונים שיגישו מענה לבקשה זו, למפגש או לכנס או לפנות אליהם בשאלות בכל דרך, וללא מחויבות מצידו.

5. פניה זו נועדה לקבלת מידע ובדיקת היתכנות וכדאיות בלבד, והיא אינה מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהי, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין המשרד לבין מי מהמשתתפים.

6. שאלות ובקשות להבהרות יש להפנות לתיבת דוא"ל moreshet@pmo.gov.il או בטלפון לגב' פנינה הלוי , אגף מורשת, בטל' 02-6587116

התאריך האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי כ"ט ניסןתשפ"א, 11.4.2021.

המשרד שומר לעצמו את הזכות להאריך את המועד להגשת ההצעות.

הפניה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

קול קורא מעברות